« rozdział 2 rozdziały rozdział 4 »

I Ks. Kronik, rozdział 3

1 Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Ammon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki;
2 Trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity;
3 Piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.
4 Tych sześciu urodziło mu się w Hebronie, gdzie królował przez siedem lat i sześć miesięcy. A trzydzieści trzy lata królował w Jerozolimie.
5 Ci zaś urodzili mu się w Jerozolimie: Szima, Szobab, Natan i Salomon – ci czterej z Batszui, córki Ammiela.
6 I Ibchar, Eliszama, Elifelet;
7 Nogah, Nefeg, Jafia;
8 Eliszama, Eliada i Elifelet – dziewięciu.
9 Ci wszyscy byli synami Dawida, nie licząc synów z nałożnic, a ich siostrą była Tamar.
10 Synem Salomona był Roboam, a jego synem Abia, jego synem Asa, jego synem Jehoszafat;
11 Jego synem Joram, jego synem Achazjasz, jego synem Joasz;
12 Jego synem Amazjasz, jego synem Azariasz, jego synem Jotam;
13 Jego synem Achaz, jego synem Ezechiasz, jego synem Manasses;
14 Jego synem Amon, jego synem Jozjasz;
15 A synami Jozjasza byli: pierworodny Jochanan, drugi Joakim, trzeci Sedekiasz, czwarty Szallum.
16 Synowie Joakima: jego syn Jechoniasz i jego syn Sedekiasz.
17 Synowie Jechoniasza: Assir, jego syn Szealatiel;
18 Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.
19 Synowie Pedajasza: Zorobabel, Szimei. Synowie Zorobabela: Meszullam i Chananiasz, a ich siostra – Szelomit;
20 I Chaszuba, Ohel, Berechiasz, Chasadiasz i Juszabchesed – pięciu.
21 Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Jesajasz. Synowie Refajasza, synowie Arnana, synowie Obadiasza, synowie Szekaniasza.
22 Synowie Szekaniasza: Szemajasz; a synowie Szemajasza: Chattusz, Jigal, Bariach, Neariasz i Szafat – sześciu.
23 Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam – trzech.
24 Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz, Anani – siedmiu.
Skopiowano