« rozdział 1 rozdziały rozdział 3 »

I Ks. Kronik, rozdział 2

1 Oto są synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Issachar i Zebulon;
2 Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aszer.
3 Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili mu się z córki Szui, Kananejki. Ale Er, pierworodny Judy, był zły w oczach PANA, dlatego go zabił.
4 Tamar zaś, jego synowa, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.
5 Synowie Peresa: Chesron i Chamul.
6 Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich było pięciu.
7 Synowie Karmiego: Achar, który sprowadził nieszczęście na Izraela, gdy zgrzeszył przy rzeczach przeklętych.
8 Synowie Etana: Azariasz.
9 Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj.
10 Ram zaś spłodził Amminadaba, a Amminadab spłodził Nachszona, księcia synów Judy.
11 A Nachszon spłodził Salmę, a Salma spłodził Boaza.
12 A Boaz spłodził Obeda, a Obed spłodził Jessego.
13 A Jesse spłodził swego pierworodnego Eliaba, jako drugiego – Abinadaba, trzeciego – Szimeę;
14 Czwartego – Netaneela, piątego – Raddaja;
15 Szóstego – Osema, siódmego – Dawida.
16 A ich siostry to Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel – ci trzej.
17 Abigail zaś urodziła Amasę, ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita.
18 Kaleb, syn Chesrona, spłodził dzieci z Azubą, swoją żoną, i z Jeriotą. A jej synami byli: Jeszer, Szobab i Ardon.
19 A gdy Azuba umarła, Kaleb pojął sobie za żonę Efratę, która urodziła mu Chura.
20 A Chur spłodził Uriego, a Uri spłodził Besaleela.
21 Potem Chesron obcował z córką Makira, ojca Gileada, i wziął ją za żonę, mając sześćdziesiąt lat, a ta urodziła mu Seguba.
22 A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead.
23 Zabrał bowiem Geszurze i Aramowi wsie Jaira oraz Kenat i przyległe do niego miasteczka: razem sześćdziesiąt miast. Wszystkie one należały do synów Makira, ojca Gileada.
24 Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abija, urodziła mu Aszura, ojca Tekoa.
25 Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: pierworodny Ram, następnie Buna, Oren, Ozem i Achiasz.
26 Jerachmeel miał także drugą żonę imieniem Atara. Była ona matką Onama.
27 Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli: Maas, Jamin i Eker.
28 Synami Onama byli Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur.
29 Żona Abiszura miała na imię Abihail i urodziła mu Achbana i Molida.
30 Synowie Nadaba: Seled i Appaim. Lecz Seled umarł bez potomstwa.
31 Synowie Appaima: Jiszi. Synowie Jisziego: Szeszan, a córka Szeszana: Achlaj.
32 Synowie Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. A Jeter umarł bez potomstwa.
33 Synowie Jonatana: Pelet i Zaza. Byli oni synami Jerachmeela.
34 Lecz Szeszan nie miał synów, tylko córki. Miał też Szeszan sługę Egipcjanina imieniem Jarcha.
35 Dał więc Szeszan swemu słudze Jarsze swoją córkę za żonę, a ona urodziła mu Attaja.
36 Attaj spłodził Natana, a Natan spłodził Zabada.
37 Zabad spłodził Eflala, a Eflal spłodził Obeda.
38 Obed spłodził Jehu, a Jehu spłodził Azariasza.
39 Azariasz spłodził Chelesa, a Cheles spłodził Eleasę.
40 Eleasa spłodził Sismaja, a Sismaj spłodził Szalluma.
41 A Szallum spłodził Jekamiasza, a Jekamiasz spłodził Eliszamę.
42 Synami Kaleba, brata Jerachmeela, byli: jego pierworodny Mesza, który był ojcem Zifa, i synowie Mareszy – ojcem Chebrona.
43 Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema.
44 Szema spłodził Rachama, syna Jorkoama, a Rekem spłodził Szammaja.
45 Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura.
46 Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza, a Charan spłodził Gazeza.
47 Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.
48 Maaka, druga nałożnica Kaleba, urodziła Szebera i Tyrchanę.
49 Urodziła również Szaafa, ojca Madmanny, i Szewę, ojca Makbeny i Gibea. A córką Kaleba była Aksa.
50 Ci byli synami Kaleba, syna Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearima;
51 Salma, ojciec Betlejema, i Charef, ojciec Bet-Gadera.
52 Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, miał synów: Haroego i połowę Manachytów.
53 A rodziny Kiriat-Jearima to: Jitryci, Putyci, Szumatyci i Mirzaici, od których wywodzą się Soreatyci i Esztaolici.
54 Synowie Salmy: Betlejem, Netofatyci, Atrot, rodzina Joaba i połowa Manachytów, Soreici;
55 Rodziny pisarzy mieszkających w Jabes: Tyratyci, Szimeatyci i Sukatyci. Ci są Kenitami, którzy wywodzili się od Chamata, ojca domu Rechaba.
Skopiowano