« rozdział 35 rozdziały rozdział 37 »

Ks. Rodzaju, rozdział 36

1 To są dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu.
2 Ezaw pojął swoje żony z córek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Any, córki Sibeona Chiwwity;
3 I Basmat, córkę Izmaela, siostrę Nebajota.
4 I Ada urodziła Ezawowi Elifaza, a Basmat urodziła Rehuela.
5 Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. To są synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi Kanaan.
6 I Ezaw wziął swoje żony, synów, córki i wszystkich domowników, swoje stada, wszystkie bydła i całe swoje mienie, które zdobył w ziemi Kanaan, i odszedł od swego brata Jakuba do innej ziemi;
7 Bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, i ziemia, na której przebywali, nie mogła ich utrzymać z powodu mnóstwa ich stad.
8 I Ezaw zamieszkał na górze Seir. Ezaw to Edom.
9 A to są dzieje rodu Ezawa, ojca Edomitów, na górze Seir.
10 I to są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Rehuel, syn Basmat, żony Ezawa.
11 Synami zaś Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
12 A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To są synowie Ady, żony Ezawa.
13 To są synowie Rehuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli oni synami Basmat, żony Ezawa.
14 A ci byli synami żony Ezawa Oholibamy, córki Any, córki Sibeona. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.
15 To są książęta spośród synów Ezawa, synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: książę Teman, książę Omar, książę Sefo, książę Kenaz.
16 Książę Korach, książę Gatam, książę Amalek. Ci książęta pochodzą z Elifaza, w ziemi Edom, to są synowie Ady.
17 To są synowie Rehuela, syna Ezawa: książę Nachat, książę Zerach, książę Szamma, książę Mizza. Ci książęta pochodzą z Rehuela, w ziemi Edom. Oni są synami Basmat, żony Ezawa.
18 A to są synowie Oholibamy, żony Ezawa: książę Jeusz, książę Jalam, książę Korach. Ci książęta pochodzą z Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.
19 To są synowie Ezawa, czyli Edom, i to są ich książęta.
20 A to są synowie Seira, Choryty, mieszkańcy tej ziemi: Lotan, Szobal, Sibeon i Ana;
21 Diszon, Eser i Diszan. To są książęta Chorytów, synowie Seira w ziemi Edom.
22 Synami Lotana byli: Chori i Hemam; a siostrą Lotana była Tamna.
23 Synowie zaś Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.
24 Synami Sibeona są Ajja i Ana. To ten Ana, który znalazł muły na pustyni, gdy pasł osły swego ojca Sibeona.
25 A to są dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.
26 I synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran.
27 To są synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.
28 I synowie Diszana: Us i Aran.
29 To są książęta Chorytów: książę Lotan, książę Szobal, książę Sibeon, książę Ana.
30 Książę Diszon, książę Eser, książę Diszan. Są to książęta Chorytów, według ich księstw, w ziemi Seir.
31 To są królowie, którzy panowali w ziemi Edom, zanim panował król nad synami Izraela.
32 W Edomie panował Bela, syn Beora, a nazwa jego miasta – Dinhaba.
33 I Bela umarł, a w jego miejsce panował Jobab, syn Zeracha z Bosry.
34 Jobab umarł, a w jego miejsce panował Chuszam z ziemi Temanitów.
35 Chuszam umarł, a w jego miejsce panował Hadad, syn Bedada, który pokonał Midianitów na polu Moab, a nazwa jego miasta – Awit.
36 Hadad umarł, a w jego miejsce panował Samla z Masreki.
37 Samla umarł, a w jego miejsce panował Saul z Rechobot nad Rzeką.
38 Saul umarł, a w jego miejsce panował Baalchanan, syn Akbora.
39 Baalchanan, syn Akbora, umarł, a w jego miejsce panował Hadar, a nazwa jego miasta – Pahu, a imię jego żony to Mehetabel, była to córka Matredy, córki Mezahaba.
40 To są imiona książąt Ezawa, według ich rodów i miejscowości i według ich imion: książę Timna, książę Alwa, książę Jetet.
41 Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon.
42 Książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar.
43 Książę Magdiel, książę Iram. To są książęta Edomu według miejsca ich zamieszkania w ziemi ich posiadłości. To jest Ezaw, ojciec Edomitów.
Skopiowano