« rozdział 9 rozdziały rozdział 11 »

Ks. Rodzaju, rozdział 10

1 Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, którym po potopie urodzili się synowie.
2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
3 Synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma.
4 Synowie Jawana: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim.
5 Od nich rozdzielone zostały wyspy narodów po swych ziemiach; każdy według swojego języka i według swoich rodów, w swoich narodach.
6 A synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
7 Synowie zaś Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Szeba i Dedan.
8 Kusz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi.
9 Ten był mocarnym myśliwym przed PANEM. Dlatego mówi się: Tak jak Nimrod, mocarny myśliwy przed PANEM.
10 Początkiem jego królestwa były Babel, Erek, Akkad i Kalne w ziemi Szinear.
11 Z tej ziemi wyszedł Assur i zbudował Niniwę i miasto Rechobot, i Kalach.
12 Także wielkie miasto Resan pomiędzy Niniwą i Kalach.
13 Misraim zaś spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima;
14 Oraz Patrusyma, Kasluchima (z których pochodzą Filistyni) i Kaftoryma.
15 Kanaan zaś spłodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta;
16 I Jebusytów, Amorytów, i Girgaszytów;
17 I Chiwwitów, Arkitów, i Sinitów;
18 I Arwadytów, Semarytów, i Chamatytów. A potem rozproszyły się rody Kananejczyków.
19 A granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Gerary aż do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Adamy i Seboima aż do Leszy.
20 To są synowie Chama według ich rodów i języków, w ich ziemiach i narodach.
21 A Semowi, ojcu wszystkich synów Ebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie.
22 Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram.
23 Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.
24 Arpachszad zaś spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.
25 Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego – Peleg, gdyż za jego dni ziemia została rozdzielona; a imię jego brata – Joktan.
26 Joktan spłodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha;
27 Hadorama, Uzala i Diklę;
28 Obala, Abimaela i Szeba;
29 Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.
30 A obszar ich zamieszkania ciągnął się od Meszy w kierunku Sefar, wschodniej góry.
31 To są synowie Sema według ich rodów i języków, w ich ziemiach i narodach.
32 To są rody synów Noego według ich pokoleń i w ich narodach. Od nich wywodzą się narody, które rozprzestrzeniły się na ziemi po potopie.
Skopiowano