« rozdział 7 rozdziały rozdział 9 »

I Ks. Kronik, rozdział 8

1 Beniamin spłodził Belę, swego pierworodnego, Aszbela – drugiego, Achracha – trzeciego;
2 Nocha – czwartego, Rafa – piątego.
3 Synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud;
4 Abiszua, Naaman, Achoach;
5 Gera, Szefufan i Huram.
6 Oto synowie Ehuda – byli oni naczelnikami rodów mieszkających w Geba i zostali przesiedleni do Manachat;
7 Byli to: Naaman, Achiasz i Gera. On ich przesiedlił i potem spłodził Uzzę i Ahiuda.
8 A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabu po odprawieniu swoich żon Chuszimy i Baary.
9 Spłodził więc ze swojej żony Chodeszy Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma;
10 Jeusa, Sakiasza i Mirmę. Ci byli jego synami, naczelnikami rodów.
11 Z Chuszimy spłodził Abituba i Elpaala.
12 Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, który zbudował Ono i Lod oraz należące do niego miejscowości;
13 A także Beria i Szema, którzy byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie. To oni wypędzili mieszkańców Gat.
14 A Achio, Szaszak, Jeremot;
15 Zebadiasz, Arad, Eder;
16 Mikael, Jiszpa i Jocha – byli to synowie Berii.
17 A Zebadiasz, Meszullam, Chiszki, Cheber;
18 Jiszmeraj, Jiszlia i Jobab – byli synami Elpaala.
19 A Jakim, Zikri, Zabdi;
20 Elioenaj, Silletaj, Eliel;
21 Adajasz, Berajasz, Szimrat – to synowie Szimejego.
22 A Jiszpan, Eber, Eliel;
23 Abdon, Zikri, Chanan;
24 Chananiasz, Elam i Antotiasz;
25 Jifdejasz i Penuel – to synowie Szaszaka.
26 A Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz;
27 Jaareszjasz, Eliasz i Zikri – to synowie Jerochama.
28 Ci byli naczelnikami rodów, przywódcami według swoich rodowodów, a zamieszkali w Jerozolimie.
29 W Gibeonie mieszkał ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maaka.
30 Jego pierworodnym synem był Abdon, a następni to: Sur, Kisz, Baal, Nadab;
31 Gedor, Achio i Zakir.
32 Miklot spłodził Szimeę. Oni także mieszkali ze swoimi braćmi w Jerozolimie, naprzeciw swoich braci.
33 Ner spłodził Kisza, a Kisz spłodził Saula, Saul zaś spłodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala.
34 Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś spłodził Micheasza.
35 Synowie Micheasza: Piton, Melek, Tarea i Achaz.
36 Achaz spłodził Jehoaddę, a Jehoadda spłodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri spłodził Mosę;
37 Mosa spłodził Bineę, jego synem był Rafa, jego synem był Eleasa, jego synem był Asel.
38 Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Ci wszyscy byli synami Asela.
39 Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, Jeusz – drugi, Elifelet – trzeci;
40 Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, sprawnymi łucznikami, a mieli wielu synów i wnuków, razem – stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy pochodzili z synów Beniamina.
Skopiowano