« rozdział 5 rozdziały rozdział 7 »

I Ks. Kronik, rozdział 6

1 Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari.
2 A synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel.
3 A dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
4 Eleazar spłodził Pinchasa, a Pinchas spłodził Abiszuę.
5 Abiszua spłodził Bukkiego, a Bukki spłodził Uzziego.
6 Uzzi spłodził Zerachiasza, a Zerachiasz spłodził Merajota.
7 Merajot spłodził Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba.
8 Achitub spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achimaasa.
9 Achimaas spłodził Azariasza, a Azariasz spłodził Jochanana.
10 Jochanan spłodził Azariasza. On to sprawował urząd kapłański w świątyni, którą Salomon zbudował w Jerozolimie.
11 Azariasz spłodził Amariasza, a Amariasz spłodził Achituba.
12 Achitub spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Szalluma.
13 Szallum spłodził Chilkiasza, a Chilkiasz spłodził Azariasza.
14 Azariasz spłodził Serajasza, a Serajasz spłodził Jehocadaka.
15 A Jehocadak trafił do niewoli, gdy PAN uprowadził Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.
16 Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat i Merari.
17 A to są imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei.
18 A synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel.
19 Synowie Merariego: Machli i Muszi. A to są rody Lewitów według ich ojców.
20 Od Gerszoma: jego syn Libni, jego syn Jachat, jego syn Zimma;
21 Jego syn Joach, jego syn Iddo, jego syn Zerach, jego syn Jeatraj.
22 Synowie Kehata: jego syn Amminadab, jego syn Korach, jego syn Assir;
23 Jego syn Elkana, jego syn Ebiasaf, jego syn Assir;
24 Jego syn Tachat, jego syn Uriel, jego syn Uzjasz, jego syn Saul.
25 Synowie Elkany: Amasaj, Achimot i Elkana.
26 Synowie Elkany: jego syn Sofaj, jego syn Nachat;
27 Jego syn Eliab, jego syn Jerocham, jego syn Elkana.
28 Synowie Samuela: pierworodny Waszni i Abiasz.
29 Synowie Merariego: Machli, jego syn Libni, jego syn Szimei, jego syn Uzza;
30 Jego syn Szimea, jego syn Chaggiasz, jego syn Asajasz.
31 To są ci, których Dawid ustanowił do prowadzenia śpiewu w domu PANA, odkąd spoczęła tam arka.
32 I posługiwali śpiewem przed przybytkiem, czyli Namiotem Zgromadzenia, aż Salomon zbudował dom PANA w Jerozolimie. Stawali do swojej służby według swego porządku.
33 A oto ci, którzy stawali wraz ze swoimi synami: spośród synów Kehata – śpiewak Heman, syn Joela, syna Samuela;
34 Syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha;
35 Syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja;
36 Syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sofoniasza;
37 Syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha;
38 Syna Ishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
39 Oraz jego brat Asaf, który stawał po jego prawicy. Asaf, syn Berechiasza, syna Szimei;
40 Syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza;
41 Syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza;
42 Syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego;
43 Syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.
44 A ich bracia, synowie Merariego, stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka;
45 Syna Chaszabiasza, syna Amaziasza, syna Chiłkiasza.
46 Syna Amsjego, syna Baniego, syna Szamera;
47 Syna Mochliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
48 A ich bracia, Lewici, byli ustanowieni do wszelkiej posługi w przybytku domu Boga.
49 Aaron zaś i jego synowie palili kadzidło na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, byli odpowiedzialni za wszelką posługę w Miejscu Najświętszym i za dokonywanie przebłagania za Izraela według wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Boży.
50 A oto synowie Aarona: jego syn Eleazar, jego syn Pinchas;
51 Jego syn Abiszua, jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zerachiasz;
52 Jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub;
53 Jego syn Sadok, jego syn Achimaas.
54 A to są ich mieszkania według ich wieży w ich obszarze, to jest synów Aarona, według rodu Kehatytów. Był to bowiem ich los.
55 Oddano im Hebron w ziemi Judy wraz z pastwiskami dokoła niego;
56 Lecz pola miasta i jego wsie dano Kalebowi, synowi Jefunnego.
57 Synom Aarona zaś dano spośród miast Judy miasta schronienia: Hebron, Libnę z jego pastwiskami, Jattir i Esztemoę wraz z ich pastwiskami;
58 I Chilen z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami;
59 Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami.
60 A od pokolenia Beniamina: Geba z jego pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami. Wszystkich ich miast było trzynaście według ich rodzin.
61 A pozostałym synom Kehata, spośród rodziny tego pokolenia, przypadło losem dziesięć miast od połowy pokolenia Manassesa.
62 A synom Gerszoma według ich rodzin przypadło od pokolenia Issachara, od pokolenia Aszera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie – trzynaście miast.
63 Synom Merariego według ich rodzin przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zebulona – dwanaście miast.
64 Synowie Izraela dali Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami.
65 A dali przez los od pokolenia synów Judy, od pokolenia synów Symeona i od pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona.
66 A ci, którzy pochodzili z rodu synów Kehata, mieli miasta w granicach pokolenia Efraima.
67 Dano im z miast schronienia: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraim i Gezer z jego pastwiskami;
68 Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami;
69 Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami.
70 Od połowy pokolenia Manassesa: Aner z jego pastwiskami, Bileam z jego pastwiskami. Dano to rodzinie pozostałych synów Kehata.
71 Synom Gerszoma dano od połowy pokolenia Manassesa Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami;
72 Od pokolenia Issachara – Kedesz z jego pastwiskami, Daberat z jego pastwiskami;
73 Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami.
74 Od pokolenia Aszera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami;
75 Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami.
76 Od pokolenia Neftalego: Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami.
77 Pozostałym synom Merariego dano od pokolenia Zebulona Rimmon z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami.
78 A po drugiej stronie Jordanu koło Jerycha, na wschód od Jordanu, dano od pokolenia Rubena: Beser na pustyni z jego pastwiskami, Jahazę z jej pastwiskami;
79 Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami.
80 Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami;
81 Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.
Skopiowano