« rozdział 23 rozdziały rozdział 25 »

I Ks. Kronik, rozdział 24

1 A oto podział synów Aarona. Synami Aarona byli: Nedab, Abihu, Eleazar i Itamar;
2 Ale Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, dlatego Eleazar i Itamar sprawowali urząd kapłański.
3 I Dawid podzielił ich, to jest Sadoka z synów Eleazara i Achimeleka z synów Itamara, według ich urzędu w ich służbie.
4 I okazało się, że spośród synów Eleazara było więcej naczelników niż spośród synów Itamara. Tak więc ich podzielono: spośród synów Eleazara było szesnastu naczelników według rodów, a spośród synów Itamara według rodów – ośmiu.
5 A zostali podzieleni przez losowanie, zarówno jedni, jak i drudzy, gdyż przełożeni świątyni i przełożeni domu Bożego byli spośród synów Eleazara, jak i spośród synów Itamara.
6 A Szemajasz, syn Netaneela, pisarz z pokolenia Lewiego, spisał ich wobec króla i książąt, kapłana Sadok, Achimeleka, syna Abiatara, oraz naczelników rodów kapłańskich i lewickich. Losowano na przemian jeden dom z rodu Eleazara, drugi – z Itamara.
7 Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza;
8 Trzeci na Charima, czwarty na Seorima;
9 Piąty na Malkiasza, szósty na Mijamina;
10 Siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza;
11 Dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza;
12 Jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima;
13 Trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebaba;
14 Piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera;
15 Siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happisesa;
16 Dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela;
17 Dwudziesty pierwszy na Jachina, dwudziesty drugi na Gamula;
18 Dwudziesty trzeci na Delajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza.
19 Taka była kolejność w służbie, aby wchodzili do domu PANA zgodnie z ustaleniem, jakie pochodziło od ich ojca Aarona, jak mu rozkazał PAN, Bóg Izraela.
20 A pozostali z synów Lewiego to: z synów Amrama – Szubael; z synów Szubaela – Jechdejasz.
21 Z Rechabiasza: z synów Rechabiasza pierwszym był Jisziasz.
22 Z Ishara – Szelomit; z synów Szelomita – Jachat.
23 A synowie Chebrona: pierwszy Jeriasz, drugi Amariasz, trzeci Jachaziel, czwarty Jekameam.
24 Synowie Uzziela: Mika; z synów Miki – Szamir.
25 Brat Miki: Jisziasz; z synów Jisziasza – Zachariasz.
26 Synowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazjasza: Beno.
27 Synowie Merariego z Jaazjasza: Beno, Szoham, Zakkur i Ibri.
28 Z Machliego: Eleazar, który nie miał synów.
29 Z Kisza, synowie Kisza: Jerachmeel.
30 A synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli synami Lewitów według ich rodów.
31 Oni również rzucali losy tak samo jak ich bracia, synowie Aarona, przed królem Dawidem, Sadokiem, Achimelekiem oraz naczelnikami rodów kapłańskich i lewickich – naczelnicy rodów na równi z młodszymi ich braćmi.
Skopiowano